Skip to main content

Ochrana osobných údajov

Druhá strategická, a.s. postupuje pri spracúvaní osobných údajov všetkých fyzických osôb/dotknutých osôb (zamestnancov, obchod.partnerov, akcionárov) v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. a nariadením EU GDPR. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním osobných údajov prosíme, kontaktujte nás na adrese spoločnosti Druhá strategická, a.s. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Základné pojmy v oblasti ochrany osobných údajov:

Osobnými údajmi

sú podľa nariadenia akékoľvek informácie, týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Spracúvanie osobných údajov je vykonávané úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami alebo inými než automatizovanými prostriedkami ak ide o osobné údaje, ktoré tvoria súčasť informačného systému alebo sú určené na to, aby tvorili súčasť informačného systému.

Profilovanie

je „akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhotovenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiace s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.“

Pseudonymizácia

je „spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej osobe.“ Pseudonymizácia znamená zmenu identifikátorov (rod.číslo, mena a priezviska, dátumov narodenia, trvalého bydliska a pod.) na nové označenie, prednostne formou zakódovania tak, aby príjemca údajov nemohol určiť konkrétnu fyzickú osobu.

Dotknutou osobou

je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Dotknutou osobou označujeme jednotlivca, o ktorom sú osobné údaje spracúvané. Môžu ním byť napr. akcionári spoločnosti, zamestnanci spoločnosti, uchádzači o zamestnanie, atď.

Súhlasom dotknutej osoby

je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka.

Prevádzkovateľom

podľa nariadenia je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu.

Príjemcom

je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktorým sa poskytujú osobné údaje v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnej úlohy, napr. daňové a colné orgány, finančné spravodajské jednotky, nezávislé správne orgány alebo orgány finančného trhu zodpovedné za reguláciu trhov s cennými papiermi a dohľad nad nimi, by sa nemali považovať za príjemcov.

Účel spracovania

je vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť. Účel spracovania osobných údajov v spoločnosti Druhá strategická, a.s. zahŕňa najmä

 • uzatváranie zmluvných vzťahov, ich správu vrátane vykonávaní zmien a ich ukončení
 • plnenie informačných povinností podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa iných právnych predpisov ukladajúcich spoločnosti Druhá strategická, a.s. informačné povinnosti
 • činnosti súvisiace s plnením úloh a povinností spoločnosti Druhá strategická, a.s. podľa platných právnych predpisov
 • účtovnú agendu
 • mzdovú a personálnu agendu

Právne základy v podmienkach spoločnosti Druhá strategická, a.s.

V súlade so zásadou zákonnosti spracúvania osobných údajov je možným právnym základom podľa

 • čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – súhlas
 • čl. 6 ods. 1 písm b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - plnenie zmluvy a tzv. predzmluvné vzťahy
 • čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – zákonná povinnosť
 • čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – oprávnený záujem

Spoločnosť Druhá strategická, a.s. môže pristúpiť k spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe nasledujúcich právnych základov:

 • Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papierov a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 • Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
 • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
 • Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť Druhá strategická, a.s. v zmysle článku 6, ods. 1, písm. f) GDPR - napr. pre monitorovanie priestorov kamerovým systémom, evidenciu jednorazového vstupu do priestorov
 • Ak je spracúvanie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov v zmysle článku 9, ods. 2, písm. f) GDPR

Druhá strategická, a.s. získava osobné údaje

priamo od akcionárov, zmluvných partnerov, tretích osôb, ktoré jej poskytujú údaje o akcionárovi,zmluvnom partnerovi (napr. zákonný zástupca, splnomocnená osoba, iná oprávnená osoba, orgány verejnej moci), z príslušných registrov zriadených v súlade s platnými právnymi predpismi, z verejných zdrojov v prípade sledovania oprávnených záujmov spoločnosti alebo v prípade ak sú tieto údaje potrebné v súvislosti s plnením zmluvy alebo zavedením predzmluvných vzťahov. Pre plnenie povinností, vyplývajúce z postavenia emitenta cenných papierov poskytuje informácie o akcionároch CDCP (Centrálny depozitár cenných papierov) na základe "Žiadosti o zoznam majiteľov zaknihovaných cenných papierov" .

Poskytovanie, sprístupňovanie a zverejňovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje spoločnosť Druhá strategická, a.s. neposkytuje iným subjektom okrem prípadov, ak ste na takéto poskytnutie udelili súhlas alebo bolo dohodnuté v zmluve, pričom tento súhlas/zmluva obsahuje zároveň aj zoznam príjemcov Vašich osobných údajov. Spoločnosť Druhá strategická, a.s. je oprávnená poskytnúť Vaše osobné údaje iným subjektom aj v prípade ak existuje právny základ na poskytovanie Vašich osobných údajov inému subjektu, napríklad v prípade, ak ide o plnenie zákonnej povinnosti alebo v súvislosti s uplatňovaním alebo ochrany práv alebo oprávnených záujmov spoločnosti. Zoznam príjemcov osobných údajov je uvedený v príslušnom právnom predpise, ktorý spoločnosti ukladá osobné údaje poskytnúť (ide napr. o súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútorov, konkurzných správcov, orgány verejnej moci, Národnú banku Slovenska, Burzu cenných papierov v Bratislave, a.s. a pod.) Poskytnuté osobné údaje spoločnosť Druhá strategická, a.s. nezverejňuje, s výnimkou plnení povinností spoločnosti na zverejňovanie.

Sprostredkovatelia

Spoločnosť Druhá strategická, a.s. môže v určitých prípadoch spracúvať Vaše osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľov. Sprostredkovateľ je subjekt, ktorého spoločnosť Druhá strategická, a.s. poverila spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 28 GDPR. Na poverenie spracúvaním Vašich osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa sa nevyžaduje Váš súhlas, prípadne iný právny základ, nakoľko sprostredkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v mene spoločnosti Druhá strategická, a.s. ako prevádzkovateľa. Spoločnosť Druhá strategická, a.s. využíva len sprostredkovateľov poskytujúcich primerané technické, organizačné a ďalšie opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby bola v plnom rozsahu zabezpečená ochrana Vašich práv. Spoločnosť Druhá strategická, a.s. pri spracúvaní Vašich osobných údajov využíva nasledujúce kategórie sprostredkovateľov:

 • Spoločnosti zabezpečujúce audit a poradenské služby

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín.

Doba uchovávania údajov

Vaše údaje vo forme, ktorá umožňuje Vašu identifikáciu, spoločnosť Druhá strategická, a.s. uchováva najviac po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu, spoločnosť Druhá strategická, a.s. bude po odvolaní súhlasu alebo po uplynutí doby platnosti súhlasu osobné údaje uchovávať len po takú dobu, aká bude nevyhnutná na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Rovnako to platí aj v prípade spracúvania na základe zmluvy. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti Druhá strategická, a.s., príslušné právne predpisy bližšie určujú dobu, počas ktorej je spoločnosť Druhá strategická, a.s. povinná Vaše osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať.

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade naplnenia podmienok definovaných právnymi predpismi máte v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi právo na:

 • opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov
 • prístup k svojim osobným údajom formou výpisu
 • obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
 • vymazanie svojich osobných údajov

Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe písomného súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie osobných údajov v prípade, že k spracúvaniu dochádza na právnom základe oprávnených záujmov spoločnosti Druhá strategická, a.s..

Následky neposkytnutia osobných údajov

V prípade, ak je poskytnutie Vašich osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, následkom neposkytnutia Vašich osobných údajov sa môže v určitých prípadoch stať, že spoločnosť Druhá strategická, a.s. napr. neposkytne službu.

Monitorovanie priestorov

Spoločnosť Druhá strategická, a.s. je oprávnená na účely dosiahnutia bezpečnosti, odhaľovania kriminality, ochrany majetku a zdravia monitorovať svoje priestory a priľahlé verejné priestory pomocou kamerového systému. Vyhotovený záznam uchováva spoločnosť Druhá strategická, a.s. počas doby 14 dní.