Skip to main content

Výsledky hospodárenia

Emitent v súlade s ustanovením Zákona č.429/2002 Z.z. o Burze cenných papierov v znení neskorších predpisov, je povinný údaje o svojom hospodárení

 • zverejňovať v potrebnom rozsahu a stanovených termínoch v denníku s celoštátnou pôsobnosťou zverejňujúcom burzové spravodajstvo
  • údaje účtovnej závierky ku koncu kalendárneho roka
  • oznamy o konaní riadnych a mimoriadnych valných zhromaždení
 • predkladať do Obchodného registra, resp. Zbierky listín príslušného registrového súdu
  • výkazy ziskov a strát
  • súvahy
  • poznámky k ročnej účtovnej závierke
  • výročné správy spoločnosti
  • návrhy zmien zapísaných údajov o akciovej spoločnosti
  • zápisnice z valných zhromaždení spoločnosti

Výzva akcionárom

Odporúčaný vzor Oznámenia, ktorý akcionár môže použiť na oznámenie skutočnosti, že je verejným funkcionárom, nájdete  tu

Portfólio

Portfólio Druhej strategickej, a.s. (k 31.12.2020)

Portfólio spoločnosti Druhá strategická, a.s. tvoria majetkové podiely v spoločnostiach:

Prvá strategická, a.s. je spoločnosťou, ktorá je rozhodujúcim vlastníkom spoločnosti CHEMOLAK a.s.
www.prvastrategicka.sk

CHEMOLAK a.s. je progresívnym, moderným výrobcom a predajcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z viac ako 138-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy. Je to flexibilný a spoľahlivý dodávateľ kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.
www.chemolak.sk

POLYMEA, a.s. je vlastníkom a prenajímateľom nebytových priestorov v spoločensko - prevádzkovej budove v Bratislave na Priemyselnej ulici č. 6.

FINASIST, a.s.  má v majetku akcie alebo podiely na základnom imaní v  spoločnostiach Plastika, a.s., TP SLOVAN, s.r.o., DEVELOPMENT.SK, s.r.o., a  PHAROS Development, s.r.o.

ZELENÝ SEN, s.r.o. prevádzkuje zdravotnícke zariadenia - všeobecnú nemocnicu v rozsahu ústavnej zdravotnej starostlivosti, a to v špecializovaných odboroch anestéziológia a intenzívna medicína, geriatria, neurológia a ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva, tiež prevádzkuje špecializované ambulancie v odboroch geriatria, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, taktiež nefrologickú ambulanciu.
www.zelenysen.sk

DAN Slovakia spol. s r.o. je špecialista na výrobu a predaj závlahových rúr a hadíc,  tlakových rúr pre rozvod pitnej vody, drenážnych rúr a  studničných rúr a pažníc.
www.danslovakia.sk

Názov spoločnostiPodiel v %
Prvá strategická, a.s.
25,39 %
CHEMOLAK a.s.
3,22 %
POLYMEA, a.s.
94,50 %
FINASIST, a.s.
100 %
DAN Slovakia, spol. s r.o.
100 %
ZELENÝ SEN, s.r.o.
57 %