• Druhá strategická,a.s. • 
Úvodná stránka Vedenie spoločnosti História a súčasnosť Najžiadanejšie informácie 2 vlna KP Harvardský průmyslový holding Valné zhromaždenie Výzva akcionárom Ochrana osobných údajov


Kontaktujte nás
Zoznam kontaktov
Pýtajte sa
Formular
Portfólio
Portfólio
 
Harvardský průmyslový holding

Spoločnosť Druhá strategická, a.s. na základe uzatvorenej zmluvy poskytuje služby zahraničnému partnerovi Daventree Trusties vo veci vyplácania podielnikov tzv. Trustu 1 - akcionárov Harvardského průmyslového holdingu so sídlom v Prahe. Podielnikmi tzv. Trustu 1 sa stali výhradne akcionári českej spoločnosti Harvardský průmyslový holding, a.s., v likvidácii, k dátumu založenia Trustu 1, t.j. ku dňu 4.12.2002
Celkovo bolo doteraz uspokojených 118 953 podielnikov tzv. Trustu 1, čo predstavuje skoro polovicu všetkých podielnikov.
Finančné prostriedky, ktoré boli prevedené zo spoločnosti Daventree Trustees Ltd. so sídlom na Cypre a s ktorými bola oprávnená nakladať spoločnosť Druhá strategická, a.s., boli použité výlučne na vyplácanie podielnikov a náklady s tým spojené.
Celkovo bolo podielnikom, ktorí požiadali o vyplatenie a ktorí neboli v omeškaní s plnením svojich záväzkov voči Harvardskému průmyslovému holdingu, vyplatených 45.413.213,55 USD (slovom štyridsaťpäťmiliónovštyristotrinásťtisícdvestotrinásť amerických dolárov a 55 centov).
Tieto finančné prostriedky neboli vyplácané iným osobám než podielnikom tzv. Trustu 1.Vitajte na našej stránke, ste
Pocitadlo.sk návštevníkomAktuality
Aktuality
Výsledky hospodárenia
Informačná povinnosť
 

Druhá strategická,a.s. 2007