• Druhá strategická,a.s. • 
Úvodná stránka Vedenie spoločnosti História a súčasnosť Najžiadanejšie informácie 2 vlna KP Harvardský průmyslový holding Valné zhromaždenie Výzva akcionárom Ochrana osobných údajov


Kontaktujte nás
Zoznam kontaktov
Pýtajte sa
Formular
Portfólio
Portfólio
 
História
Ako spoločnosť vznikala

Vznik
Predchodca
Nútene správy
Verejný prísľub - istota "desaťnásobku"

Druhá strategická, a.s.,

Predchodca (Harvardský dividendový investičný fond Slovakia, a.s.,

IČO: 17 337 780) bol založený spoločnosťou Harvard Capital & Consulting Slovakia, a.s. dňa 4. 11. 1991 podľa § 17, 25 a 62 Zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach a podľa Nariadenia vlády ČSFR č. 383/1991 Zb. o vydávaní a používaní investičných kupónov.

Nútené správy

K výkonu funkcie núteného správcu došlo na základe rozhodnutí Ministerstva financií SR (v r. 1995 a 1996) ako orgánu štátneho dozoru nad kapitálovým trhom, ktorými odňalo povolenia na výkon činnosti a pozastavilo nakladanie s majetkom investičných spoločností Za núteného správcu určilo Harvardskú investičnú spoločnosť, a.s., Bratislava (HIS, a.s.).
 1. PSIS
 2. Ministerstvo financií SR ako orgán štátneho dozoru nad kapitálovým trhom svojimi rozhodnutiami číslo 002/1995/SAN, 005/1995/SAN, 007/1995/SAN zo dňa 31. marca 1995, okrem iného, odňalo investičnej spoločnosti Prvá slovenská investičná spoločnosť, a.s., Bratislava (PSIS) povolenie, na základe ktorého spoločnosť vznikla, pozastavilo nakladanie s majetkom v podielových a investičných fondoch spravovaných PSIS a určilo Harvardskú investičnú spoločnosť, a.s., Bratislava (HIS), ako dočasného správcu majetku v podielových fondoch a v Prvom privatizačnom investičnom fonde, a.s. (PPIF).

  • Ku dňu ukončenia nútenej správy HIS, a.s. (rozhodnutím MF SR zo 6.7.2000) bola situácia vo vyplácaní záloh podielnikom nasledovná:
   Všeobecný investičný fond (VIF) došlo k ukončeniu spätných odkupov podielových listov VIF od jednotlivých podielnikov. Nedoriešené zostali iba prípady po nebohých podielnikoch, ktoré sú riešené v dedičských konaniach a nedoručené zásielky z titulu neznámych adries. Dočasný správca zaslal všetkým podielnikom konečné vyúčtovanie jednotlivých investícií, ktoré malo charakter daňového dokladu. K termínu ukončenia spätných odkupov podielov otvoreného podielového fondu VIF bola vyplatená čiastka 1,44 Sk na jeden podiel VIF, čo predstavuje konečnú hodnotu podielového listu VIF.
   Slovenský majetkový fond (SMF) dochádzalo k odkupovaniu podielov priebežne na základe doručenia podielového listu. V majetku zostal ešte ťažko predajný Motorest Čataj (tri neúspešné dražby) a peniaze na účtoch (6,5 mil. Sk). K termínu vydaného rozhodnutia MF SR bola každému podielnikovi SMF vyplatená čiastka 1,26 Sk na jeden podiel SMF.
   Sporofond dočasný správca ku dňu 31.12.1998 vyplatil podielnikom celkom 1 288 914 703,- Sk, čo predstavovalo cca 1,30 Sk na jeden podiel. K tomuto termínu v majetku zostali nelikvidné finančné investície k 31.12.1998 v hodnote 2 014 530,- Sk, ktoré reprezentujú nepredajné akcie Chirany Prema a.s., v počte 28 779 kusov a na účtoch v bankách prostriedky vo výške 20 029 348,- Sk. Pozornosť dočasného správcu sa sústredila predovšetkým na riešenie pohľadávok voči Fondu pre dôchodcov (k 31.12.1998 – 185 815 710,-Sk).
  • Rozhodnutím Ministerstva financií SR zo dňa 6.7.2000 sa novým núteným správcom podielových fondov pôvodne založených a spravovaných PSIS, a.s., Bratislava (Sporofond, SMF a VIF) stala spoločnosť: J & T Asset Management, správcovská spoločnosť, a.s. (číslo licencie 003/SS/200), Kollárovo námestie 19, 811 06 Bratislava 1
  • Neskorším rozhodnutím Úradu pre finančný trh č. GRUFT-001/2003/KINS zo dňa 28.11.2003, sa núteným správcom vyššie uvedených podielových fondov Sporofond, SMF a VIF stala spoločnosť: Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s.
 3. PSIPS
 4. Rozhodnutím Ministerstva financií SR č. 002/1996/SAN zo dňa 15.01.1996 bola ustanovená nútená správa na majetok spoločnosti Investičný fond Psips, a.s. a za núteného správcu bola ustanovená spoločnosť Harvardská investičná spoločnosť, a.s. Zavedením dočasnej správy prešla pôsobnosť štatutárneho orgánu a dozornej rady na núteného správcu Harvardskú investičnú spoločnosť, a.s. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 30Cb 280/95-Mš-494 zo dňa 23.03.1999 v znení opravného uznesenia zo dňa 05.05.1999, ktoré potvrdil svojim rozhodnutím č. 6 Obo 239/99 dňa 29.10.1999 aj Najvyšší súd SR bolo nariadené znášať správu majetku určeným správcom a bývalí štatutári sa musia zdržať akéhokoľvek konania za spoločnosť.

  • Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 51-24K 83/00 zo dňa 14.04.2000 bol na majetok dlžníka Investičný fond Psips, a.s. vyhlásený konkurz a za správcu konkurznej podstaty (SKP) bol ustanovený advokát JUDr. Miroslav Háber. Uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 11.05.2000. Konkurzné pojednávanie dňa 14.04.2000 sa konalo bez pozvania, vedomia a účasti núteného správcu na ktorého prešla pôsobnosť štatutárneho orgánu. Nútený správca Harvardská investičná spoločnosť, a.s., ktorá spravovala majetok a viedla účtovníctvo, taktiež nepredložila súdu zoznam aktív a pasív dlžníka.
  • Dňa 17.04.2000 Najvyšší súd SR rozsudkom rozhodol o vstupe PSIPS, a.s. do likvidácie!
  • Dňa 23.05.2000 sa správca konkurznej podstaty JUDr. Miroslav Háber dostavil do sídla núteného správcu Harvardskej investičnej spoločnosti, a.s. v Bratislave a preukázal sa už právoplatným uznesením Krajského súdu č. k. 51-24K 83/00 o vyhlásení konkurzu s písomnou žiadosťou o súčinnosť. Nútený správca odmietol okamžite plniť požiadavky SKP pre podozrenie z porušenia zákona nakoľko nebol prizvaný ako účastník konania a ani nebol v zákonnej lehote informovaný o vyhlásení konkurzu. Nútenému správcovi nebolo umožnené súdu predložiť účtovné doklady alebo v zákonnej lehote podať včas odpor.
  • Odovzdanie agendy a majetku úpadcu Investičného fondu Psips, a.s., prebehlo až po vyčerpaní všetkých zákonných prostriedkov napadnutia zákonnosti rozhodnutia Krajského súdu v Banskej Bystrici. Na rokovaní dňa 31.07.2000 v Bratislave sa obe strany písomne dohodli na termíne ukončenia nútenej správy ku dňu 23.05.2000 medzi odovzdávajúcim (členom predstavenstva Harvardskej investičnej spoločnosti, a.s. Ing. Pavlom Hollým) a preberajúcim správcom konkurznej podstaty úpadcu (JUDr. Miroslavom Háberom).
  • Uvedené skutočnosti potvrdili, že tvrdenia správcu konkurznej podstaty úpadcu Investičného fondu Psips, a.s. neboli presné. Nútený správca až do 23.05.2000 konal v dobrej viere, že majetok spravoval ako nútený správca v zmysle zákona.

Verejný prísľub - istota "desaťnásobku"

Verejný prísľub bol vyhlásený písomnou formou dňa 1.1.1992 spoločnosťou Harvard Capital & Consulting Slovakia, správcom Harvardských investičných fondov zriadených pre 1.vlnu kupónovej privatizácie, v nasledovnom znení:
„Ak vložíte svoju kupónovú knižku s investičnými bodmi do Harvardských investičných fondov zaručujeme Vám, že po uplynutí jedného roka a dňa od doby, čo ste sa stali našimi akcionármi, a ak si to budete želať, odkúpime tieto Vaše akcie za minimálne 10.350,- korún, t.j. za desaťnásobok zaobstarávacej hodnoty“.
Z pohľadu HC & CS sledoval výlučne motivačný a ubezpečovací cieľ a mal slúžiť: Prehľad o uskutočnenom odkupovaní akcií v zmysle verejného prísľubu:
Formy predaja Obdobie Počet zmlúv Odkúpené akcie HDIFS Odkúpené akcie HRIFS
Zmluva o termínovanom predaji 12/10/92 - 28/01/94 9 668 131 870 58 036
Opčná zmluva 1.kolo 07/04/94 - 12/07/94 6 323 82 865 38 665
Opčná zmluva 2.kolo 13/07/94 - 17/03/95 1 825 18 861 17 293
Odpredaj cez HBS 1.kolo 21/03/95 - 02/05/95 5 549 51 025 43 406
Odpredaj cez HBS 2.kolo 02/05/95 - 13/07/95 250 2 332 2 495
Odpredaj cez HBS 3.kolo 06/11/95 - 19/02/96 4 456 45 916 36 312
Odpredaj cez HBS 4.kolo 11/03/96 - 26/04/96 2 292 23 047 20 541
Celkom 12/10/92 - 26/04/96 30 363 355 916 216 748
% vyjadrenie 12/10/92 - 26/04/96 37,51 % 43,91 % 32,82 %


Vitajte na našej stránke, ste
Pocitadlo.sk návštevníkomAktuality
Aktuality
Výsledky hospodárenia
Informačná povinnosť
 

Na začiatok