• Druhá strategická,a.s. • 
Úvodná stránka Vedenie spoločnosti História a súčasnosť Najžiadanejšie informácie 2 vlna KP Harvardský průmyslový holding Valné zhromaždenie Výzva akcionárom Ochrana osobných údajov


Kontaktujte nás
Zoznam kontaktov
Pýtajte sa
Formular
Portfólio
Portfólio
 
Časté otázky

Možnosť predaja akcií
Vyplácanie dividend
Verejné obchodovanie
Dedenie akcií (prechod CP) z poručiteľa na dediča
Nepreplatené dlhopisy FNM SR
Zmeny osobných údajov u majiteľa CP

Možnosť predaja akcií

Vážení akcionári, v posledných dňoch sa obraciate na spoločnosť Druhá strategická, a.s. (ďalej len „Spoločnosť" ) s otázkou, ako postupovať v prípade odpredaja akcií Spoločnosti.
V tejto súvislosti si vás dovoľujeme informovať, že akcie Spoločnosti sú registrované na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. (ďalej len „Burza“) a voľne sa s nimi obchoduje.
Podľa zverejneného kurzového lístka Burzy bola k 31.01.2014 cena za jeden kus akcie Spoločnosti vo výške 10 EUR. Aktuálnu cenu akcií Spoločnosti nájdete vždy na internetovej stránke
Burzy
V prípade záujmu o predaj akcií Spoločnosti sa môžete obrátiť na niektorého z členov Burzy, ktorý vám ho sprostredkuje.
V prípade akýchkoľvek otázok o postupe pri predaji akcií Spoločnosti nás neváhajte kontaktovať emailom na adrese
druha.strategicka@harvard.sk
alebo na telefónnom čísle 02/58 246 211, kde vám poskytneme bližšie informácie.


Vážení akcionári, dovoľujeme si vás informovať, že akcie spoločnosti Druhá strategická, a.s. (ďalej len „Akcie“) sú v zaknihovanej podobe a sú vedené na majetkových účtoch v spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“). Začiatkom roka posiela CDCP majiteľom účtov stavový výpis spolu s faktúrou za vedenie účtu.
V prípade otázok o výpisoch, alebo o úhrade faktúry, prosím kontaktujte priamo CDCP. Bližšie informácie nájdete na stránke www.cdcp.sk

Vyplácanie dividend

Dividendy boli vyplácané v rokoch 1993 a 1994. V ďalšom období, predovšetkým v dôsledku vynútenej zmeny radikálneho preskupenia podnikov portfólia, nebolo z objektívnych dôvodov reálne očakávať na valných zhromaždeniach odsúhlasenie výplaty dividend.

Verejné obchodovanie

Verejná obchodovateľnosť s akciami Druhej strategickej, a.s. pretrváva od doby ich emitovania v júni 2001; predaj bol možný cez obchodné miesta RM-S, Burzu cenných papierov v Bratislave alebo niektorého z obchodníkov s cennými papiermi .
Od marca 2004 je možné uskutočňovať predaj cenných papierov výhradne cez členov Centrálneho depozitára cenných papierov SR, ku ktorým patria najvýznamnejšie banky ako sú ČSOB, Dexia banka, HVB Bank, ING Bank, OTP banka, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, VÚB, ako aj obchodníci s cennými papiermi - RM-S Market, o.c.p., a.s., Slávia Capital, o.c.p., a.s., Sympatia Financie, o.c.p., a.s. a pod.

Predstavenstvo Druhej strategickej, a.s., v súlade s uznesením valného zhromaždenia zo dňa 11.8.2005 ponúklo akcionárom mimoriadnu možnosť predaja týchto akcií prostredníctvom pracovísk RM-S Marketu, o.c.p., a.s., člena Centrálneho depozitára cenných papierov SR. Každý záujemca o predaj akcií za daných cenových podmienok (200,- Sk) tak mohol urobiť do 11.8.2006

Dedenie akcií (prechod CP) z poručiteľa na dediča

Nepreplatené dlhopisy FNM SR

Záležitosť nespadá do našej kompetencie, ale v prípade akýchkoľvek nejasností vo veci nepreplatenia dlhopisov Fondu národného majetku SR (menovitá hodnota 10.000,-Sk + 17,6% úrok za 5 rokov, čo predstavovalo vyplácanú sumu cca 13.740,- Sk) odporúčame obrátiť sa písomne alebo telefonicky na:
Fond národného majetku SR,Drieňová 27 ,821 01 Bratislava ,úsek (ne)vyplatených dlhopisov
02/4827 1312, -1314 p. Nováková – sekretárka úseku
02/4827 1406 p. Pavlovičová (dedičia)
02/4827 1335 p. Repčíková (pôvodní majitelia)

Zmeny osobných údajov u majiteľa CP

Akúkoľvek zmenu osobných údajov majiteľa cenných papierov (zmena trvalého bydliska, priezviska, rodného čísla) treba riešiť osobne alebo písomne na adrese:
Centrálny depozitár cenných papierov SR,ul. 29.augusta 1/A ,814 80 Bratislava
02/5939 5111 – spojovateľka
02/5939 5150, - 151, -204 – služby fyzickým a právnickým osobám
K nahláseniu príslušnej zmeny je zásadne nutné použiť k tomu určený formulár CDCP SR – „Žiadosť o zmenu osobných údajov“, dostupný na www.cdcp.sk


Vitajte na našej stránke, ste
Pocitadlo.sk návštevníkomAktuality
Aktuality
Výsledky hospodárenia
Informačná povinnosť
 

Na začiatok