• Druhá strategická,a.s. • 
Úvodná stránka Vedenie spoločnosti História a súčasnosť Najžiadanejšie informácie 2 vlna KP Harvardský průmyslový holding Valné zhromaždenie Výzva akcionárom Ochrana osobných údajov


Kontaktujte nás
Zoznam kontaktov
Pýtajte sa
Formular
Portfólio
Portfólio
 
FAQ
Čo bolo rozhodujúce pre 2 vlnu KP

Podmienky registrácie
Investičné fondy
Poskytnutie pôžičiek
Rozhodnutia
Okolnosti vrátenia pôžičky
Príčiny vymáhania
Postúpenie pohľadávky
Návratnosť poskytnutých pôžičiek

Podmienky registrácie

pre 2. vlnu kupónovej privatizácie boli stanovené Nariadením vlády SR č. 134/1994 Z.z. o vydávaní a použití investičných kupónov zo dňa 14.mája 1994.
Rozhodujúce termíny boli určené Rozhodnutím ministra financií SR zo dňa 4.augusta 1994

Investičné fondy

založené pre 2.vlnu kupónovej privatizácie Harvardskou investičnou spoločnosťou, a.s.:

Poskytnutie pôžičiek

K podnieteniu záujmu a získavaniu potenciálnych záujemcov o investovanie do týchto fondov rozbehla HIS, a.s., podobne ako konkurenčné investičné fondy (Slovnaft Fond, Veľký fond, Fond pre dôchodcov, SporiteľnaFond, Zlatý fond Kvanto, Bankový fond a pod.) intenzívnu kampaň zameranú na možnosť výhodného získania pôžičky umožňujúcej bezproblémový nákup kupónovej knižky a registračnej známky (s prípadným navŕšením celkovej pôžičky až do výšky 3.050,- Sk), ktorej výška závisela od rozhodnutia záujemcu pri výbere investičného fondu:

- vyššie uvedené pôžičky poskytla HIS, a.s., (ako správca Harvardských investičných fondov zriadených pre 2.vlnu kupónovej privatizácie) na základe uzatvorenia Zmluvy o odovzdaní kupónovej knižky, pôžičke a záložnom práve s jednotlivými záujemcami o investovanie do týchto investičných fondov

- vypracovaná zmluva bola pred jej použitím schválená Odborom kapitálového trhu MF SR dňa 30.9.1994 pod č. 56/2332/94.

- vyplácanie pôžičiek prebiehalo formou šekov COOP Banky, poukážok VÚB a vyplácaním hotovosti

- peniaze na vyplácanie pôžičiek si HIS, a.s. obstarala na základe podpísania úverových zmlúv v r. 1994 s COOP Bankou (100.000.000,- Sk) a HC \& CS (60.000.000,- Sk) s 20% úrokovou mierou

- najpodstatnejšie údaje o získaní záujemcov v rámci 2.vlny KP(údaje sú spoločné pre všetky fondy) :

Rozhodnutia

ktoré zásadným spôsobom zasiahli do zámerov 2.vlny KP

Okolnosti vrátenia pôžičky

V zmysle Zmluvy o odovzdaní kupónovej knižky, pôžičke a záložnom práve bol každý prijímateľ pôžičky súvisiacej s investovaním svojich bodov do Harvardských investičných fondov povinný ju vrátiť do 31.12.1996, vrátane 20%ného zmluvného úroku; v prípade neuhradenia sa dňom 1.1.1997 dostal do omeškania, v dôsledku čoho bol povinný uhradiť aj stanovený úrok z omeškania do dňa úplného splatenia dlžnej sumy Obidve posledné výzvy obsahovali upozornenie, že pri neakceptovaní podmienok mimosúdneho riešenia záväzku bude podaný príslušnému súdu návrh na vydanie platobného rozkazu (vzor tvoril prílohu zásielky CMS, a.s.) so zdôraznením, že v krajnom prípade bude vec postúpená na riešenie súdnemu exekútorovi.
Postupné kroky pri oslovení dlžníkov vo veci vrátenia poskytnutých pôžičiek (počet zásielok) V dôsledku negatívneho prístupu k vráteniu pôžičky bolo potrebné vec riešiť podaním žaloby na okresné súdy, resp. pri pretrvávajúcej nečinnosti dlžníka bolo nevyhnutné pristúpiť k vymáhaniu pohľadávky podaním návrhu na vykonanie exekúcie prostredníctvom súdneho exekútora :

Príčiny vymáhania

vedúce k vymáhaniu pôžičky až do štádia exekučného vymáhania

Postúpenie pohľadávky

V dôsledku okolnosťami vynúteného vstupu Harvardskej investičnej spoločnosti, a.s. do likvidácie došlo k odplatnému postúpeniu pohľadávok pochádzajúcich z 2.vlny kupónovej privatizácie na Druhú strategickú, a.s. na základe podpísania Zmluvy o odplatnom postúpení pohľadávky zo dňa 15.02.2001

Návratnosť poskytnutých pôžičiek

po jednotlivých etapách oslovenia (resp. vymáhania): Celková doteraz vrátená suma k 30.11.2007: 159 106 238,- Sk
Pôvodne vypožičaná suma 160.000.000,- Sk
Tieto údaje sa týkajú všetkých fondov.


Vitajte na našej stránke, ste
Pocitadlo.sk návštevníkomAktuality
Aktuality
Výsledky hospodárenia
Informačná povinnosť
 

Na začiatok